Biała lista podatników

1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie     z którą zaczęła obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Lista ta zawiera nie tylko informację dotyczącą statusu VAT podatnika, ale całą historię rejestru podatnika, czyli informacje o rejestracji, wykreśleniu lub odmowie rejestracji, bądź przywróceniu do VAT. Ponadto wykreślenie odmowa lub przywrócenie jest opatrzone podstawą prawną.
Biała lista jest wykazem funkcjonującym elektronicznie, który powstał z połączenia dotychczasowych baz danych dotyczących przedsiębiorców, z poszerzeniem o dodatkowe elementy. Przy każdym przedsiębiorcy został dopisany jego

Czytaj więcej

Zmiany w split payment

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zmiany również dla procedury split payment. Od 1 listopada 2019 r. dobrowolna do tej pory procedura stała się obowiązkowa dla części podatników VAT. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca uznał, że niektóre branże są szczególnie narażone na nadużycia i dla nich wprowadza obowiązkowy split payment. Szacuje się, że dzięki temu budżet państwa uzyska korzyść w wysokości ok. 958 mln złotych. Następstwem takich działań ma być likwidacja nieuczciwej konkurencji i stworzenie komfortowego środowiska dla podatników prowadzących swoje działalności w uczciwy sposób.
Nowelizacja obejmuje przede wszystkim podatników objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Nabywca towaru lub usługi wpłaca należność w kwocie netto na rachunek sprzedawcy, natomiast kwotę podatku VAT na specjalny

Czytaj więcej

Kasy fiskalne- nowe przepisy

         Nowa regulacja, zawarta w ustawach o podatku od towarów usług oraz ustawie o miarach, weszła w życie 1 maja 2019 roku. Ustawa wprowadza, dla określonych zawodów, obowiązek prowadzenia kas rejestrujących online, czyli posiadających funkcję połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Dla Urzędu Skarbowego oznacza to łatwy dostęp do informacji o zawieranych transakcjach, a co za tym idzie do ustalenia podstawy opodatkowania, stawki podatku oraz kwoty podatku należnego. Zaznaczyć należy, że wysyłana informacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy i transakcji, konsument pozostaje dla Urzędu anonimowy.

Czytaj więcej

Danina solidarnościowa

Nazwa daniny solidarnościowej związana jest z utworzeniem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina, oprócz składki z Funduszu Pracy, jest drugim źródłem finansowania SFWON. Rząd przewiduje, że na koncie Funduszu co roku pojawi się ok. 1 mld zł. Założeniem takiego rozwiązania jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Ulga termomodernizacyjna

Głównym celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest poprawa jakości powietrza. Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli budynków wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Budynek musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Należy zaznaczyć, że odliczenie ulgi nie dotyczy podatników, którzy dopiero wybudują swoje budynki.

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe- nowa metoda składania

Od 1 października 2018 roku nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek składania sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Sprawozdania dotyczące 2018 roku powinny być złożone do 31 marca 2019 roku. Zasady wysyłania sprawozdań zostały ujęte w Rozdziale 5 i 6 ustawy o rachunkowości. Konsekwencją tej nowelizacji jest brak możliwości składania sprawozdań w wersji papierowej. Złożenie sprawozdania w wersji papierowej po 1 października 2018 roku odnosi taki sam skutek jak niezłożenie sprawozdania w ogóle. W dodatku sprawozdanie musi spełniać wymogi struktury logicznej i formatu wskazanego przez ministra  właściwego do spraw finansów publicznych.

Czytaj więcej