Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego oraz przeprowadzania sprawniejszej kontroli podatkowej, która będzie od tej pory doraźna, dokonywana jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowości, eliminując tym samym potrzebę przeprowadzania audytów przez pracowników urzędu skarbowego.
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że przekazywanie informacji podatkowych urzędom drogą elektroniczną ma za zadanie ułatwić pracę przedsiębiorcom, skracając czas oraz koszty dokonywanych czynności.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity plik kontrolny stworzony art. 193a ordynacji podatkowej i część podmiotów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku. Jest to nic innego jak ustandaryzowany system danych finansowych gromadzony przez przedsiębiorcę w odpowiednim formacie i przy użyciu specjalnego oprogramowania. Podatnik zobowiązany jest do generowania i przechowywania danych, przekazuje je urzędowi skarbowemu jedynie na jego wezwanie.
Jednolity plik kontrolny składa się z 7 struktur:
1. księgi rachunkowe- JPK_KR
2. wyciąg bankowy- JPK_WB
3. magazyn- JPK_MAG
4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT- JPK_VAT
5. faktura VAT- JPK_FA
6. podatkowa księga przychodów i rozchodów- JPK_PKPIR
7. ewidencja przychodów (ryczałt)- JPK_EWP
JPK_VAT, czyli ewidencja zakupów i sprzedaży, jest najważniejszą strukturą. Przedsiębiorca ma obowiązek jej przekazania do Ministra Finansów do 25. dnia każdego miesiąca. Ma wykazywać wszystkie dane z rejestrów VAT, a w efekcie w składanych deklaracjach VAT.
Pozostałe pliki są wysyłane jedynie na żądanie urzędu skarbowego.

Zmiany w regulacji

Rok 2018 przyniósł szereg zmian związanych z podziałem przedsiębiorstw na średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa:
-Mała firma to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 mln euro.
-Średnia firma to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników i osiągnął roczny obrót netto nie większy niż równowartość 50 mln euro.
-Mikroprzedsiębiorstwo to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto nie większy niż równowartość 3 mln euro.
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek comiesięcznego wysyłania JPK_VAT ciąży również na mikroprzedsiębiorcach.
Natomiast od 1 lipca 2018 roku wszedł obowiązek wysłania pliku na żądanie urzędu. Dotyczy on wszystkich trzech typy przedsiębiorców, które będą musiały wysyłać inne typy JPK oprócz VAT na żądanie urzędu skarbowego w ramach tzw. e-kontroli.