Tajemnica zawodowa Doradcy Podatkowego

Doradca podatkowy wykonując swoją pracę często ma do czynienia z poufnymi danymi pochodzącymi od podmiotów, które obsługuje. Do szczególnie wrażliwych informacji doradca uzyskuje dostęp podczas postępowania podatkowego. Takie dane nie mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym. Dla właściwego kształtowania relacji doradcy z klientem stworzono ustawowe zasady gwarantujące poufność powierzanych informacji. Z tego też względu obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej nakłada na doradcę podatkowego art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Na ten obowiązek składa się zachowanie w tajemnicy co do faktów i informacji, z którymi doradca zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

Dotyczy to również zachowania tajemnicy co do posiadanych dokumentów i innych materiałów.
Oprócz tego doradca podatkowy ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem („Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą, zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich” ) i zasadami etyki zawodowej (art. 6).
Doradcy nie można przesłuchać w charakterze świadka co do faktów i informacji objętych tajemnicą zawodową. Z tego obowiązku doradca może być zwolniony w przypadku określonym na podstawie art. 180 ust. 2 Kodeksu postępowania karnego przez sąd na wniosek prokuratora, gdy zeznanie jest niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Taka regulacja nadaje zwolnieniu z tajemnicy zawodowej zupełnie wyjątkowy charakter. W takim wypadku sąd przesłuchuje doradcę na rozprawie z wyłączeniem jawności.
Należy zauważyć, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rozciąga się również na osoby zatrudnione przez doradcę podatkowego.
Dodatkową gwarancją poufności, podnoszącą jej wagę, jest penalizacja zachowania polegającego na wykorzystaniu przez doradcę uzyskanych informacji, przewidziana przez Kodeks karny w art. 266, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 22 listopada 2004 roku. Regulacja Kodeksu karnego nadaje zachowaniu tajemnicy zawodowej rangę obowiązku ustawowego, zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Wszystkie regulacje i sankcje przewidziane przepisami prawa są nierozerwalnie związane z wykonywaniem przez doradcę podatkowego zawodu zaufania publicznego.