Podatek budowlany- Bauabzugsteuer

Jest to podatek regulowany w niemieckiej ustawie o podatku dochodowym, w §48-§48d (Einkommensteuergesetz), zwany też podatkiem od usług budowlanych.
Nie można go mylić z podatkiem Vat, jest on rodzajem zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z §48 termin "roboty budowlane" odnosi się do produkcji, naprawy, konserwacji, modyfikacji lub usuwania konstrukcji. Podatek budowlany jest potrącany przez zleceniodawcę usługi budowlanej (czyli osobę wypłacającą wynagrodzenie), jeśli jest przedsiębiorcą. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy usługę wykonuje podwykonawca. Z jego wynagrodzenia również potrąca się 15%. Podatku nie potrąca się, gdy zleceniodawcą jest osoba prywatna. Bez znaczenia jest kraj pochodzenia zleceniodawcy. Na przykład jeżeli polska firma zleci innej polskiej firmie usługę budowlaną wykonywaną w Niemczech, to także zobowiązana jest do potrącenia 15% podatku budowlanego. Jeżeli tego nie zrobi, to sama odpowiada za ten podatek, a nawet może otrzymać karę do 30 tys. Euro.
Zwolnienie z podatku budowlanego Zleceniodawca nie może dokonać potrącenia podatku, gdy wykonawca przedłoży ważną decyzję o zwolnieniu z podatku budowlanego. Kwestię zwolnienia z podatku rozpatruje się osobno dla wykonawcy i jeśli są dla podwykonawców zlecenia.
Na przykład: Firma X jest wykonawcą prac zleconych przez niemiecką firmę, natomiast część swoich prac zleca firmie Y, a część firmie Z. Firma X korzysta ze zwolnienia z podatku, w związku z tym otrzyma całe wynagrodzenie. Firma Y również korzysta ze zwolnienia, więc firma X musi jej zapłacić całe wynagrodzenie. Natomiast firmie Z zwolnienie nie przysługuje. Oznacza to, że firma X z wynagrodzenia przysługującego firmie Z musi potrącić 15% podatku i odprowadzić tę kwotę do urzędu skarbowego właściwego dla firmy Z.
Jak uzyskać zwolnienie z podatku.
Należy:
!. Dokonać rejestracji podatkowej w Niemczech, w celu otrzymania numeru podatkowego,

2. Złożyć wniosek o udzielenie takiego zwolnienia,

3. Dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty (często na wezwanie urzędu), t.j.:

a) umowę na roboty budowlane w Niemczech,

b) wystawione faktury,

c) zestawienie wysłanych pracowników,

d) certyfikat rezydencji.

Urzędy właściwe dla polskich przedsiębiorców ze względu na pierwszą literę nazwiska lub nazwy spółki: Hameln, Oranienburg, Cottbus, Nordlingen- Auβenstelle Donauwӧrth.
Warunki konieczne dla zwolnienia: 
1. wartość usług budowlanych nie może przekroczyć 5 tys. euro w danym roku kalendarzowym,
2. wartość usług budowlanych nie może przekroczyć 15 tys. euro w danym roku kalendarzowym,
3.jeśli zleceniodawca uzyskuje dochody wyłącznie z najmu lub dzierżawy), jeśli jest to okresowa działalność (do 183 dni) należy dowieść, że na terenie Niemiec nie ma powstały inne roszczenia podatkowe.
Zwolnienie jest udzielane na czas określony:
1. pierwsze na okres 3 miesięcy,
2. drugie na okres 12 miesięcy- us wzywa do ponownego przedłużenia,
3. o trzecim przedłużeniu musi pamiętać sam zleceniobiorca i złożyć stosowne dokumenty bez wezwania, umożliwiające sprawdzenie czy powstał obowiązek podatku dochodowego w Niemczech - zestawienie wykonywanych prac w Niemczech, zestawienie delegowanych do pracy w Niemczech pracowników i kopię rocznego zeznania podatkowego.
W sytuacji, gdy podatek budowlany został już potrącony, zleceniobiorca ma możliwość złożenia wniosku o jego zwrot (jak przy wniosku o zwolnienie). Ma na to czas najpóźniej do końca drugiego roku liczonego od końca roku, w którym dokonano potrącenia podatku budowlanego w Niemczech.